Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Odpověď na požadovené informace : dopis ze dne 9.1. 2015, žadatel Mgr. Miloš Straka, MBA

Odpověď na požadované informace : dopis ze dne 9.1. 2015, žadatel Mgr. Miloš

Straka, MBA

 

Dne 14.5.2014 obdržela Obec dotaz, který se týkal hospodaření s obecním lesem.

Žadateli byla odeslána následující odpověď:

Věc:   Žádost o informace z 14.5.2014 - odpověď

   K pronájmu obecního lesa firmě Less  Forest  uvádíme následující.  Na Vaši žádost Vám byla předložena smlouva o pronájmu lesa s výše uvedenou firmou, včetně doložky. Dále jsme Vás informovali proč a za jakým účelem byl les pronajat.  Obdržel jste také výpis o úhradě nájmu za roky 2010 a 2011.

Postup firmy při hospodaření s lesem byl kontrolován a posuzován dne 16.10.2012 Odborem životního prostředí MěÚ Rakovník. A to na základě podnětu FO. Závěr hodnocení byl, že práce jsou provedeny v souladu s lesním zákonem a LHO – bez závad.  Celkem bylo vytěženo 693m3 v hodnotě 470.000,- Kč. Kontrolováno odborným lesním hospodářem z LS Lužná.

Projekt týkající se zalesnění holin  byl zajištěn podle informace ředitele ing. Šulce prostřednictvím pana Micky v letech 2012 – 2013 pracemi v hodnotě 330.000,- Kč

Dále v příloze přikládáme lesní hospodářské osnovy na roky od 1.1. 2003 do 31.12.2022, souhrnné údaje LHE za roky 2006,2007,2011,2012 a projekt na zalesnění holin.

                                                                                           Jiří Fencl, starosta obce

 

Dne 9.10. obdržela Obec dotaz který se týkal výstavby chodníků v obci. Na dotaz bylo dne 20.10.2014 odpovězeno následující:

  K Vašim dotazům, které se týkaly výstavby chodníků v obci, uvádíme následující. Tato problematika, jak víte sám je v naší obci široce komunikována.  Vás konkrétně asi zajímá chodník v části „Za Dvorem“.     

  Údržbové práce, na předmětném chodníku byly prováděny v rámci ukončení výstavby kanalizace. Obec využila nabídky a provedla údržbové práce na plném profilu chodníku.  K tomu rozhodnutí dospěla na základě opakovaných žádostí obyvatel žijících v této části obce.  Práce byly prováděny na základě uzavřené smlouvy o dílo a s poskytnutou zárukou 36 měsíců. Práce nad rámec oprav spojených s výstavbou kanalizace byly hrazeny z prostředků obce.

  Nové chodníky plánuje obec stavět v lokalitě „U Hřiště“ na což má zpracovaný projekt a vydáno stavební povolení. V jiných částech obcí budou údržbové práce na chodnících prováděny v návaznosti po nezbytných opravách veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.

S pozdravem                                                                                                                                            Jiří Fencl, starosta obce